• No products in the cart.

IsiZulu Ulimi Lokwengeza Grade 4

0( 0 REVIEWS )
101 STUDENTS

ULimi Lokuqala Lokwengeza lususelwa olimini okungelona ulimi lwebebe kodwa olusetshenziselwa imicimbi ethile yokuxhumana emphakathini, okusho indlela yokufunda elandelayo emfundweni. Izinhlelo zezifundo zinikeza ukwesekela okuqinile kulabo bafundi abazosebenzisa ulimi lwabo lokwengeza lokuqala njengolimi lokufunda nokufundisa. Ngasekupheleni kweBanga lesi-9, abafundi kumele ukuba sebekwazi ukusebenzisa ulimi lwasekhaya kanye nolimi lokuqala lokwengeza ngempumelelo nangokuzethemba ezinhlosweni ezehlukene okufaka kuzo nokubhala.

EmaBangeni aphakathi nasemaBangeni aphezulu, abafundi baqinisa amakhono okulalela, okukhuluma, okufunda nokubhala. Kulelizinga abafundi abaningi bafunda kusetshenziswa uLimi Lokuqala Lokwengeza, okuyi-siZulu nokufanele bathole ithuba lokulisebenzisa kakhulu.

Course Curriculum

Ithemu yoku- 1: IsiZulu Ulimi Lokwengeza | Grade 4
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Indaba emfishane nengxoxo engaye uqobo FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Indaba emfishane nengxoxo engaye uqobo
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Imibhalo equkethe ulwazi, isib. umbiko wezindaba / izindaba iziyiqiniso, ibalazwe FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Imibhalo equkethe ulwazi, isib. umbiko wezindaba / izindaba iziyiqiniso, ibalazwe
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Indaba nokuchazwa kwabantu noma abalingiswa FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Indaba nokuchazwa kwabantu noma abalingiswa
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Umbhalo oqukethe imiyalelo FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Umbhalo oqukethe imiyalelo
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Izinkondlo / amaculo, umdlalo FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Izinkondlo / amaculo, umdlalo
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Ukuhlola okuqoqayo FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Ukuhlola okuqoqayo
Ithemu yoku- 2: IsiZulu Ulimi Lokwengeza | Grade 4
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Indaba emfishane nengxoxo engaye uqobo, umuyalezwa FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Indaba emfishane nengxoxo engaye uqobo, umuyalezwa
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Umbhalo oqukethe ulwazi ongezinto ezibonakalayo isib. amashadi/ amathebula/ amabalazwe/ imidwebo/ nokuchazwa kwabantu noma izinto / izilwane / izitshalo / indawo: umdlalo wolimi FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Umbhalo oqukethe ulwazi ongezinto ezibonakalayo isib. amashadi/ amathebula/ amabalazwe/ imidwebo/ nokuchazwa kwabantu noma izinto / izilwane / izitshalo / indawo: umdlalo wolimi
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Indaba nenkondlo FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Indaba nenkondlo
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Umbhalo oqukethe ulwazi isib. ongezinto ezibonakalayo isib. amashadi/ amathebula/ imidwebo/ amagrafu;. FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Umbhalo oqukethe ulwazi isib. ongezinto ezibonakalayo isib. amashadi/ amathebula/ imidwebo/ amagrafu;.
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Ukuhlola okuqoqayo FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Ukuhlola okuqoqayo
Ithemu yoku- 3: IsiZulu Ulimi Lokwengeza | Grade 4
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Indaba, ukuchaza umuntu / isilwane / umlingiswa; inkulumo mpendulwano, ukubuyekeza incwadi FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Indaba, ukuchaza umuntu / isilwane / umlingiswa; inkulumo mpendulwano, ukubuyekeza incwadi
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Umbhalo oqukethe ulwazi, isib. Ukuxoxa ngokuyiqiniso / isiqeshana esicashunwe ephepheni, umbiko / umbhalo obonakalayo, isib. Iphosta / izaziso FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Umbhalo oqukethe ulwazi, isib. Ukuxoxa ngokuyiqiniso / isiqeshana esicashunwe ephepheni, umbiko / umbhalo obonakalayo, isib. Iphosta / izaziso
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Indaba; inkondlo FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Indaba; inkondlo
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Umbhalo oqukethe ulwazi onezithombe, isib. Amashadi/ amathebula/ imidwebo/ izithombe/; ukuchaza izindawo/ izitshalo/ izilwane/ izinto; nenqubo FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Umbhalo oqukethe ulwazi onezithombe, isib. Amashadi/ amathebula/ imidwebo/ izithombe/; ukuchaza izindawo/ izitshalo/ izilwane/ izinto; nenqubo
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Umdlalo, ukulingisa; inkulumo mpendulwano; ukubuyekeza incwadi FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Umdlalo, ukulingisa; inkulumo mpendulwano; ukubuyekeza incwadi
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Ukuhlola okuqoqayo FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Ukuhlola okuqoqayo
Ithemu yoku- 4: IsiZulu Ulimi Lokwengeza | Grade 4
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Indaba; inkondlo; ingxoxo FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Indaba; inkondlo; ingxoxo
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Umbhalo oqukethe ulwazi onezithombe, isib. Amashadi/ amathebula/ umbhalo osabulwembu/ izithombe/ imidwebo/ umdwebo osabulwembu omfishane FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Umbhalo oqukethe ulwazi onezithombe, isib. Amashadi/ amathebula/ umbhalo osabulwembu/ izithombe/ imidwebo/ umdwebo osabulwembu omfishane
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Indaba; ingxoxo; idayari FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Indaba; ingxoxo; idayari
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Indaba; inkondlo; umbhalo oqukethe ulwazi onezithombe, isib. Amashadi/ amathebula/ umbhalo osabulwembu FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Indaba; inkondlo; umbhalo oqukethe ulwazi onezithombe, isib. Amashadi/ amathebula/ umbhalo osabulwembu
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Ukuhlola okuqoqayo FREE 00:15:00
CAPS of Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 4 | Ukuhlola okuqoqayo