• No products in the cart.

IsiZulu Ulimi Lokwengeza Grade 5

0( 0 REVIEWS )
101 STUDENTS

ULimi Lokuqala Lokwengeza lususelwa olimini okungelona ulimi lwebebe kodwa olusetshenziselwa imicimbi ethile yokuxhumana emphakathini, okusho indlela yokufunda elandelayo emfundweni. Izinhlelo zezifundo zinikeza ukwesekela okuqinile kulabo bafundi abazosebenzisa ulimi lwabo lokwengeza lokuqala njengolimi lokufunda nokufundisa. Ngasekupheleni kweBanga lesi-9, abafundi kumele ukuba sebekwazi ukusebenzisa ulimi lwasekhaya kanye nolimi lokuqala lokwengeza ngempumelelo nangokuzethemba ezinhlosweni ezehlukene okufaka kuzo nokubhala.

EmaBangeni aphakathi nasemaBangeni aphezulu, abafundi baqinisa amakhono okulalela, okukhuluma, okufunda nokubhala. Kulelizinga abafundi abaningi bafunda kusetshenziswa uLimi Lokuqala Lokwengeza, okuyi-siZulu nokufanele bathole ithuba lokulisebenzisa kakhulu.

 

 

Course Curriculum

Ithemu yoku- 1: IsiZulu Ulimi Lokwengeza | Grade 5
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5| Indaba emfishane nengxoxo engaye uqobo FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5| Indaba emfishane nengxoxo engaye uqobo
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5| Umbhalo oqukethe ulwazi ongezinto ezibonakalayo isib. amashadi/ amathebula/ amabalazwe/ imidwebo/imidwebo esabulwembu; amagrafu; ingxoxo; ingxoxo equkethe ubuqiniso FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5| Umbhalo oqukethe ulwazi ongezinto ezibonakalayo isib. amashadi/ amathebula/ amabalazwe/ imidwebo/imidwebo esabulwembu; amagrafu; ingxoxo; ingxoxo equkethe ubuqiniso
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5| Indaba nokuchazwa kwabantu noma abalingiswa, umdlalo wolimi FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5| Indaba nokuchazwa kwabantu noma abalingiswa, umdlalo wolimi
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5| Inganekwane FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5| Inganekwane
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5| Izinkondlo / amaculo FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5| Izinkondlo / amaculo
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5 | Ukuhlola okuqoqayo FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase inIsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5 | Ukuhlola okuqoqayo
Ithemu yoku- 2: IsiZu2lu Ulimi Lokwengeza | Grade 5
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5| Indaba, ingxoxo, incwadi / ukubuyekezwa kwendaba FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5| Indaba, ingxoxo, incwadi / ukubuyekezwa kwendaba
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5| Umbhalo oqukethe ulwazi ongezinto ezibonakalayo isib. amashadi/ amathebula/ amabalazwe/ imidwebo/ amagrafu; ingxoxo; ukuchazwa kwe(zi)nto/izitshalo/ izilwane/izindawo FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5| Umbhalo oqukethe ulwazi ongezinto ezibonakalayo isib. amashadi/ amathebula/ amabalazwe/ imidwebo/ amagrafu; ingxoxo; ukuchazwa kwe(zi)nto/izitshalo/ izilwane/izindawo
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5| Indaba FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5| Indaba
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5| Umbhalo oqukethe ulwazi engaye uqobo, ukulingisa FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase inIsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5| Umbhalo oqukethe ulwazi engaye uqobo, ukulingisa
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5 | Ukuhlola okuqoqayo FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5 | Ukuhlola okuqoqayo
Ithemu yoku- 3: IsiZu2lu Ulimi Lokwengeza | Grade 5
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5| Indaba; ukuchaza indawo ngomlomo / abantu; ukuxoxa ngobuyena FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5| Indaba; ukuchaza indawo ngomlomo / abantu; ukuxoxa ngobuyena
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5| Inkulumo emfishane; umbhalo oqukethe ulwazi onezithombe, isib. Amashadi/ amathebula/ umbhalo osabulwembu/ izithombe/ imidwebo/ umdwebo osabulwembu omfishane FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5| Inkulumo emfishane; umbhalo oqukethe ulwazi onezithombe, isib. Amashadi/ amathebula/ umbhalo osabulwembu/ izithombe/ imidwebo/ umdwebo osabulwembu omfishane
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5| Inkondlo; indaba FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5| Inkondlo; indaba
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5| Umbhalo oqukethe ulwazi, isib. Inqubo; ingxoxo; umdlalo wolimi; umbhalo oqukethe ulwazi otholakala kwezinye izifundo, isib. Umbiko FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5| Umbhalo oqukethe ulwazi, isib. Inqubo; ingxoxo; umdlalo wolimi; umbhalo oqukethe ulwazi otholakala kwezinye izifundo, isib. Umbiko
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5| Umdlalo; ingxoxo; inkulumompendulwano FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5| Umdlalo; ingxoxo; inkulumompendulwano
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5 | Ukuhlola okuqoqayo FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5 | Ukuhlola okuqoqayo
Ithemu yoku- 4: IsiZu2lu Ulimi Lokwengeza | Grade 5
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5| Indaba; ukuchaza indawo ngomlomo / abantu; ukuxoxa ngobuyena FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5| Indaba; ukuchaza indawo ngomlomo / abantu; ukuxoxa ngobuyena
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5| Umbhalo oqukethe ulwazi, ukuxoxa ngokuyiqiniso / isiqeshana esicashunwe ephepheni, umbiko / umbhalo obonakalayo, iphosta FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5| Umbhalo oqukethe ulwazi, ukuxoxa ngokuyiqiniso / isiqeshana esicashunwe ephepheni, umbiko / umbhalo obonakalayo, iphosta
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5| Indaba; ukuxoxa ngobuyena; ukubuyekeza incwadi FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5| Indaba; ukuxoxa ngobuyena; ukubuyekeza incwadi
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5| Inkulumo emfishane; umbhalo oqukethe ulwazi onezithombe, isib. Amashadi/ amathebula/ umbhalo osabulwembu/ izithombe/ imidwebo/ umdwebo osabulwembu omfishane FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5| Inkulumo emfishane; umbhalo oqukethe ulwazi onezithombe, isib. Amashadi/ amathebula/ umbhalo osabulwembu/ izithombe/ imidwebo/ umdwebo osabulwembu omfishane
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5 | Ukuhlola okuqoqayo FREE 00:15:00
CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 5 | Ukuhlola okuqoqayo