• No products in the cart.

IsiZulu Ulimi Lokwengeza Grade 7

0( 0 REVIEWS )
101 STUDENTS

ULimi Lokuqala Lokwengeza lususelwa olimini okungelona ulimi lwebebe kodwa olusetshenziselwa imicimbi ethile yokuxhumana emphakathini, okusho indlela yokufunda elandelayo emfundweni. Izinhlelo zezifundo zinikeza ukwesekela okuqinile kulabo bafundi abazosebenzisa ulimi lwabo lokwengeza lokuqala njengolimi lokufunda nokufundisa. Ngasekupheleni kweBanga lesi-9, abafundi kumele ukuba sebekwazi ukusebenzisa ulimi lwasekhaya kanye nolimi lokuqala lokwengeza ngempumelelo nangokuzethemba ezinhlosweni ezehlukene okufaka kuzo nokufunda.

ULimi Lokuqala Lokwengeza kucatshangwa ukuthi abafundi bafika bengazi lutho ngalo uma befika esikoleni. Eminyakeni yokuqala yokufunda kugxilwa kakhulu ekuthuthukiseni ikhono lomfundi ekuthuthukiseni ukuqonda nokukhuluma ulimi-okungamakhono ayisisekelo somuntu sokuxhumana. EmaBangeni esi- 2 nawesi-3 abafundi baqala ukwakha ukuqonda ukufunda nokwazi ukuzwa nokukhuluma okuyisizinda. Baphinde basebenzise amakhono okuzwa nokukhuluma abawafunde oLimini lwaseKhaya

Course Curriculum

Ithemu yoku- 1: IsiZulu Ulimi Lokwengeza | Grade 7
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Indaba FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Indaba
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Inkondlo FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Inkondlo
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Inkondlo, idrama FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Inkondlo, idrama
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Indaba emfishane, inganekwane FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Indaba emfishane, inganekwane
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Indaba emfishane, inkondlo FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Indaba emfishane, inkondlo
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Ukuhlola okuqoqayo FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Ukuhlola okuqoqayo
Ithemu yoku- 2: IsiZulu Ulimi Lokwengeza | Grade 7
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Inoveli encane, idrama, ubunkondlo FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Inoveli encane, idrama, ubunkondlo
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Umbhalo oqukethe ulwazi onokubonakalayo, isib. Isikhangiso imidwebo/izithombe/ amagrafu; iphosta; ukuchaza into, imibhalo ebonakalayo/ esazithombe / inoveli FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Umbhalo oqukethe ulwazi onokubonakalayo, isib. Isikhangiso imidwebo/izithombe/ amagrafu; iphosta; ukuchaza into, imibhalo ebonakalayo/ esazithombe / inoveli
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Umbhalo oqukethe ulwazi isib. Inqubo, imiyalelo, umbhalo oqukethe ulwazi onokubonakalayo, isib. Amashadi/amathebula/imidwebo/ izithombe/amagrafu/ inkondlo FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Umbhalo oqukethe ulwazi isib. Inqubo, imiyalelo, umbhalo oqukethe ulwazi onokubonakalayo, isib. Amashadi/amathebula/imidwebo/ izithombe/amagrafu/ inkondlo
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Inoveli/idrama FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Inoveli/idrama
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Ukuhlola okuqoqayo FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Ukuhlola okuqoqayo
Ithemu yoku- 3: IsiZulu Ulimi Lokwengeza | Grade 7
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Umbhalo oqukethe ulwazi, isib. iphepha lemibuzo noma ifomu FREE 00:15:00
CAOS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Umbhalo oqukethe ulwazi, isib. iphepha lemibuzo noma ifomu
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Idrama, inkondlo FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Idrama, inkondlo
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Umbhalo wokwazisa, uhlelo namaminithi omhlangano FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Umbhalo wokwazisa, uhlelo namaminithi omhlangano
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Iphephandaba -/esiqeshini esicashunwe ephephabhukwini sezindaba ezisematheni FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Iphephandaba -/esiqeshini esicashunwe ephephabhukwini sezindaba ezisematheni
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Umbhalo oqukethe ulwazi – izinkomba FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Umbhalo oqukethe ulwazi – izinkomba
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Ukuhlola okuqoqayo FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Ukuhlola okuqoqayo
Ithemu yoku- 4: IsiZulu Ulimi Lokwengeza | Grade 7
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Idrama/inoveli/indaba emfishane FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Idrama/inoveli/indaba emfishane
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Umbhalo oqukethe ulwazi nedayari, i-imeyili, isms, iziqeshana zamaphepha akhangisayo FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Umbhalo oqukethe ulwazi nedayari, i-imeyili, isms, iziqeshana zamaphepha akhangisayo
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Inoveli, idrama, indaba emfishane, inganekwane FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Inoveli, idrama, indaba emfishane, inganekwane
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Ukubukeza imibhalo – ukulungiselela isivivinyo FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Ukubukeza imibhalo – ukulungiselela isivivinyo
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Ukuhlola okuqoqayo FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 7 | Ukuhlola okuqoqayo