• No products in the cart.

IsiZulu Ulimi Lokwengeza Grade 8

0( 0 REVIEWS )
101 STUDENTS

ULimi Lokuqala Lokwengeza lususelwa olimini okungelona ulimi lwebebe kodwa olusetshenziselwa imicimbi ethile yokuxhumana emphakathini, okusho indlela yokufunda elandelayo emfundweni. Izinhlelo zezifundo zinikeza ukwesekela okuqinile kulabo bafundi abazosebenzisa ulimi lwabo lokwengeza lokuqala njengolimi lokufunda nokufundisa. Ngasekupheleni kweBanga lesi-9, abafundi kumele ukuba sebekwazi ukusebenzisa ulimi lwasekhaya kanye nolimi lokuqala lokwengeza ngempumelelo nangokuzethemba ezinhlosweni ezehlukene okufaka kuzo nokufunda.

ULimi Lokuqala Lokwengeza kucatshangwa ukuthi abafundi bafika bengazi lutho ngalo uma befika esikoleni. Eminyakeni yokuqala yokufunda kugxilwa kakhulu ekuthuthukiseni ikhono lomfundi ekuthuthukiseni ukuqonda nokukhuluma ulimi-okungamakhono ayisisekelo somuntu sokuxhumana. EmaBangeni esi- 2 nawesi-3 abafundi baqala ukwakha ukuqonda ukufunda nokwazi ukuzwa nokukhuluma okuyisizinda. Baphinde basebenzise amakhono okuzwa nokukhuluma abawafunde oLimini lwaseKhaya

Course Curriculum

Ithemu yoku- 1: IsiZulu Ulimi Lokwengeza | Grade 8
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Indaba FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Indaba
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Umbhalo oqukethe ulwazi enkulumo FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Umbhalo oqukethe ulwazi enkulumo
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Inoveli, idrama, indaba emfishane FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Inoveli, idrama, indaba emfishane
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Umbhalo oqukethe ulwazi isib. iphephandaba – noma esiqeshini esicashunwe ephephabhukwini FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Umbhalo oqukethe ulwazi isib. iphephandaba - noma esiqeshini esicashunwe ephephabhukwini
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Umbiko wocwaningo umbhalo FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Umbiko wocwaningo umbhalo
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Ukuhlola okuqoqayo FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Ukuhlola okuqoqayo
Ithemu yoku- 2: IsiZulu Ulimi Lokwengeza | Grade 8
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Umbhalo oqukethe ulwazi onokubonakalayo, isib. Amamephu/izimpawu ezikhombisa indawo/izikali/ amashadi/izithombe FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Umbhalo oqukethe ulwazi onokubonakalayo, isib. Amamephu/izimpawu ezikhombisa indawo/izikali/ amashadi/izithombe
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Umbhalo oqukethe ulwazi, isib. Okulalelwayo/imibhalo ebonakalayo – ukulingisa/ isigungu/ingxoxo yomkhandlu FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase inIsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Umbhalo oqukethe ulwazi, isib. Okulalelwayo/imibhalo ebonakalayo – ukulingisa/ isigungu/ingxoxo yomkhandlu
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Umbhalo oqukethe ulwazi, isib. Inhlolokhono FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Umbhalo oqukethe ulwazi, isib. Inhlolokhono
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Ukubuyekeza indaba FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Ukubuyekeza indaba
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Ukuhlola okuqoqayo FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Ukuhlola okuqoqayo
Ithemu yoku- 3: IsiZulu Ulimi Lokwengeza | Grade 8
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Inkondlo FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Inkondlo
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Umbhalo oqukethe ulwazi – iphephandaba -/isiqeshana sephephabhuku FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Umbhalo oqukethe ulwazi - iphephandaba -/isiqeshana sephephabhuku
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Inoveli, idrama, indaba emfishane; inkondlo – incwadi ehloniphekile/incwadi yobungani FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Inoveli, idrama, indaba emfishane; inkondlo – incwadi ehloniphekile/incwadi yobungani
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Inoveli, idrama, indaba emfishane; inkondlo – ukubhala indaba FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Inoveli, idrama, indaba emfishane; inkondlo – ukubhala indaba
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Umbhalo olandisayo – inoveli, indaba emfishane; ubunkondlo FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Umbhalo olandisayo – inoveli, indaba emfishane; ubunkondlo
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Ukuhlola okuqoqayo FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Ukuhlola okuqoqayo
Ithemu yoku- 4: IsiZulu Ulimi Lokwengeza | Grade 8
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Umbhalo oqukethe ulwazi: iphephabhuku/iphephandaba -isiqeshana esicashuniwe FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Umbhalo oqukethe ulwazi: iphephabhuku/iphephandaba -isiqeshana esicashuniwe
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Inoveli, idrama, indaba emfishane, inkondlo FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Inoveli, idrama, indaba emfishane, inkondlo
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Idrama/umdlalo, inkondlo – umbiko ngokwezehlakalo FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Idrama/umdlalo, inkondlo – umbiko ngokwezehlakalo
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Ukubukeza imibhalo – ukulungiselela isivivinyo FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase inIsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Ukubukeza imibhalo – ukulungiselela isivivinyo
IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Ukuhlola okuqoqayo FREE 00:15:00
CAPS for Senior Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 8 | Ukuhlola okuqoqayo