• No products in the cart.

IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza Grade 3

0( 0 REVIEWS )
103 STUDENTS

Ukukhuluma iziLimi ezahlukene kubalulekile ekwenzeni ukuxhumana kubelula, nasekuthuthukiseni umuntu ngamunye kanye nesizwe. INingizimu Afrika iyizwe elikhuluma iziLimi eziningi. Ziyishumi nanye iziLimi ezisemthethweni ezikhulunywa eNingizimu Afrika. Yingakho ke kubalulekile ukuthi izingane ziqale ukufunda ezinye iziLimi kusenesikhathi.
Ucwaningo lubeka ngokusobala ukuthi kuyithuthukisa kangakanani ingqondo ukufunda olunye uLimi. IziLimi ezengeziwe zifundeka kangcono uma izingane zinesisekelo esiqinile noma esifanele soLimi Lwasekhaya (HL). ULimi Lwasekhaya luyisisekelo noma lwenza kube lula ukufunda ezinye iziLimi ezimweni ezahlukene ngezilimi ezahlukene.

Uma abafundi beqala ukufunda uLimi Lokwengeza eBangeni loku-1, ezingeni loLimi Lokuqala Lokwengeza (FAL) noma loLimi Lwesibili Lokwengeza (SAL), kudinga ukuba babe nezinga elithuthukile lekhono lokukhuluma belekelelwa imibhalo yalezo ziLimi. Kufanele balalele uLimi olulula lukhulunywa, balalele uthisha uma exoxa noma efunda izindaba esebenzisa izincwadi ezinkulu noma imibhalo ekhulisiwe. Lokhu kuyindlela enhle nokuyiyo yokufunda nokufundisa kolunye uLimi ngoba luthuthukisa ulwazimagama kanye nekhono lokuqala lokufunda.

 

 

Course Curriculum

Ithemu yoku-1: IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza | Grade 3
IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza: Grade 3 | UKULALELA NOKUKHULUMA FREE 00:15:00
CAPS for Foundation Phase in IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza: Grade 3 | UKULALELA NOKUKHULUMA
IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza: Grade 3 | UKUHLOLA FREE 00:15:00
CAPS for Foundation Phase in IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza: Grade 3 | UKUHLOLA
IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza: Grade 3 | UKUFUNDA KOKUQALA FREE 00:15:00
CAPS for Foundation phase in IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza: Grade 3 | UKUFUNDA KOKUQALA
IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza: Grade 3 | UKUHLOLA FREE 00:15:00
CAPS for Foundation Phase in IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza: Grade 3 | UKUHLOLA
Ithemu yoku-2: IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza | Grade 3
IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza: Grade 3 | UKULALELA NOKUKHULUMA FREE 00:15:00
CAPS for Foundation Phase in IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza: Grade 3 | UKULALELA NOKUKHULUMA
IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza: Grade 3 | UKUHLOLA FREE 00:15:00
CAPS for Foundation Phase in IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza: Grade 3 | UKUHLOLA
IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza: Grade 3 | UKUFUNDA KOKUQALA FREE 00:15:00
CAPS for Foundation Phase in IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza: Grade 3 | UKUFUNDA KOKUQALA
IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza: Grade 3 | UKUHLOLA FREE 00:15:00
CAPS for Foundation Phase in IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza: Grade 3 | UKUHLOLA
Ithemu yoku-3: IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza | Grade 3
IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza: Grade 3 | UKULALELA NOKUKHULUMA FREE 00:15:00
CAPS for Foundation phase in IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza: Grade 3 | UKULALELA NOKUKHULUMA
IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza: Grade 3 | UKUHLOLA FREE 00:15:00
CAPS for Foundation Phase in IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza: Grade 3 | UKUHLOLA
IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza: Grade 3 | UKUFUNDA KOKUQALA FREE 00:15:00
CAPS for Foundation Phase in IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza: Grade 3 | UKUFUNDA KOKUQALA
IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza: Grade 3 | UKUHLOLA FREE 00:15:00
CAPS for Foundation Phase in IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza: Grade 3 | UKUHLOLA
Ithemu yoku-4: IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza | Grade 3
IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza: Grade 3 | UKULALELA NOKUKHULUMA FREE 00:15:00
CAPS for Foundation Phase in IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza: Grade 3 | UKULALELA NOKUKHULUMA
IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza: Grade 3 | UKUHLOLA FREE 00:15:00
CAPS for Foundation Phase in IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza: Grade 3 | UKUHLOLA
IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza: Grade 3 | UKUFUNDA KOKUQALA FREE 00:15:00
CAPS for Foundation Phase in IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza: Grade 3 | UKUFUNDA KOKUQALA
IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza: Grade 3 | UKUHLOLA FREE 00:15:00
CAPS for Foundation Phase in IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza: Grade 3 | UKUHLOLA